ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SQUADRA VELO

1. ALGEMEEN

1.1 Squadra Velo is een onderdeel van Wolvenberg NV, met ondernemingsnummer 0417.886.490, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Mouterij 10 bus A (hierna “Squadra Velo”). Wolvenberg is een Belgische onderneming die zich al meer dan 40 jaren specialiseert in kleding en accessoires voor de wielersport. Via haar afdeling Squadra Velo worden gepersonaliseerde fietskleding en -accessoires van topmerken ontworpen en verkocht. Squadra Velo is te bereiken per telefoon +32 (0)3/458.71.71, per fax +32 (0)3/458.71.72 of per e-mail kopman@squadravelo.com.

1.2 Alle bestellingen uitgaande van klant-koper en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Squadra Velo en overeenkomsten tussen klant-koper en Squadra Velo zijn onderworpen aan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Squadra Velo: www.squadravelo.com.

1.3 Klant-koper wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klant-koper die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Squadra Velo zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Squadra Velo, tenzij in het geval Squadra Velo deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.4 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige verkoop -en leveringsvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang. In geval van nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules, zullen partijen in gezamenlijk overleg een nieuwe clausule in de plaats stellen die de bedoeling der partijen zoveel als mogelijk benadert. 

1.5 Voor zover onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend. 

2. INHOUD CATALOGUS EN WEBSITE

2.1 De inhoud van de catalogi en de website is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals, maar niet beperkt tot maten, artikelen, prijzen, eigenschappen, voorstellingen zijn louter indicatief en niet bindend in hoofde van Squadra Velo.

2.2 De inhoud van de catalogi en website en de daarin opgenomen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Squadra Velo zonder voorafgaande verwittiging.

3. OFFERTES UITGAANDE VAN SQUADRA VELO – BESTELLINGEN UITGAANDE VAN KLANT-KOPER – ORDERBEVESTIGINGEN UITGAANDE VAN SQUADRA VELO

3.1 Offertes uitgaande van Squadra Velo zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Wanneer geen duurtijd is opgegeven, zal een offerte 30 dagen geldig zijn.

3.2 Een bestelling door klant-koper wordt door Squadra Velo nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging. Squadra Velo kan evenwel afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

3.3 Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van klant-koper en de orderbevestiging of offerte van Squadra Velo is uitsluitend de offerte of orderbevestiging van Squadra Velo bindend.

4. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1. Squadra Velo kan ten allen tijde haar prijzen aanpassen.

4.2. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten met klant-koper en op lopende offertes waarvan de duurtijd niet is verstreken . 

5. LEVERING – LEVERINGSMODALITEITEN EN RISICO-OVERDRACHT

5.1 Levertermijn: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief en niet bindend in hoofde van Squadra Velo.

5.2 Plaats levering: Behoudens anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd en ter beschikking gesteld van klant-koper in de magazijnen van Squadra Velo. Klant-koper staat alsdan in voor het vervoer en dient de goederen af te halen en in ontvangst te nemen in de magazijnen van Squadra Velo binnen de 5 werkdagen na verzoek tot afhaling door Squadra Velo. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen behalve zaterdagen en zondagen en Belgische wettelijke feestdagen. Het niet- afhalen door klant-koper van de goederen geeft Squadra Velo het recht de goederen voor rekening en op risico van klant-koper op te slaan. Klant-koper is in dat geval opslagkosten aan 0,5% van de koopsom per begonnen maand verschuldigd. In het geval overeengekomen is dat Squadra Velo instaat voor het vervoer, heeft Squadra Velo, bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer, de keuze m.b.t. de transporteur en reizen de goederen sowieso voor rekening en risico van klant-koper. De geleverde goederen blijven eigendom van Squadra Velo tot volledige betaling door klant-koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het moment van levering.

6. KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIE

6.1 ZICHTBARE GEBREKEN EN NON-CONFORMITEIT.

Klant-koper dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van goederen en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk en gedetailleerd te worden ingediend per email (kopman@squadravelo.com) binnen de 48 uren na levering en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde goederen door klant-koper.

6.2 VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen te worden ingediend per aangetekend schrijven aan Squadra Velo binnen de 8 werkdagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 12 maanden na de levering. Klant-koper dient de gebrekkige goederen sowieso ter beschikking te houden van Squadra Velo. Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft klant-koper enkel de keuze om een vordering tot teruggave van de gebrekkige goederen in te stellen, zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In ieder geval is de garantieverplichting in hoofde van Squadra Velo ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie. Dergelijke garantie is sowieso beperkt tot vervanging of herstel van het geleverd goed en garantie is enkel toepasselijk in geval van juist gebruik van de geleverde goederen in normale omstandigheden.

6.3 WETTELIJKE GARANTIE CONSUMENT

De koper-consument geniet van een wettelijke garantie van conformiteit van de gekochte artikelen gedurende een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering (cfr. artikel 1649quater Burgerlijk Wetboek). Indien de koper-consulent een gebrek aan conformiteit vaststelt dient hij Squadra Velo hiervan op de hoogte te brengen uiterlijk twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, bij gebreke waaraan hij het vastgestelde gebrek aan conformiteit niet meer zal kunnen inroepen.

Wanneer de koper-consument het vastgestelde gebrek aan conformiteit tijdig heeft gemeld aan Squadra Velo en het gebrek onder de wettelijke garantie valt, wordt het artikel kosteloos hersteld of vervangen. Indien de kosten van herstel buitensporig zijn, mag Squadra Velo het artikel vervangen door een gelijkaardig artikel.

Squadra Velo zal evenwel o.m. in de volgende gevallen niet gehouden zijn tot herstel of vervanging:

  • schade door opzet of nalatigheid
  • gebruikelijke slijtage 
  • niet naleving van gebruik- en/of onderhoudsvoorschriften
  • onoordeelkundig gebruik

6.4 UITSLUITING INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE

De aansprakelijkheid van Squadra Velo is ten aanzien van de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van klant-koper ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

7. PRIJS EN BETALING

7.1. Op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst, is klant-koper een voorschot van minimum 50% van de totaalprijs inclusief BTW verschuldigd aan Squadra Velo, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 Het saldo van de totaalprijs dient voorafgaand aan de levering van de goederen te worden betaald. 

7.3 Elk protest m.b.t. facturen van Squadra Velo dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

7.4 In geval van niet betaling van voorschot en/of niet betaling van het saldo bij levering, is Squadra Velo gerechtigd verdere uitvoering van haar verbintenissen opzichtens klant-koper op te schorten. Sowieso is bij gebreke aan betaling op overeengekomen vervaldag de klant-koper aan Squadra Velo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van 8% per jaar op het uitstaande bedrag van de totaalprijs verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR. Indien Squadra Velo van haar zijde in gebreke is terzake een betalingsverbintenis t.a.v. koper-consument, kan koper-consument t.a.v. Squadra Velo een gelijkaardige forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsintrest vorderen.

8. BESCHERMING INTELLECTUELE EIGENDOM

Ontwerpen die Squadra Velo m.b.t. teamkledij maakt, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Squadra Velo. 
De ontwerpen kunnen enkel door u worden gebruikt in het kader van bestellingen van deze ontworpen teamkledij bij Squadra Velo. Indien de bestelling van teamkledij om één of andere reden niet doorgaat, mag dit ontwerp niet worden gekopieerd en/of aangewend worden voor gebruik elders, dit alles op straffe van een schadevergoeding van forfaitair 1.000,-€, onverminderd het recht van Squadra Velo haar werkelijk geleden schade te vorderen.

9. OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

9.1 Indien klant-koper zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en de goederen in ontvangst te nemen, is Squadra Velo gerechtigd om de koopovereenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van klant-koper en is Squadra Velo gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Squadra-Velo zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Squadra Velo op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.2 Annulering door klant-koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Squadra Velo. Indien Squadra Velo akkoord gaat met de annulering, is klant-koper aan Squadra Velo een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Squadra Velo zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Squadra Velo op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

10. GEEN HERROEPINGSRECHT

Aangezien de goederen die bij Squadra Velo aangekocht worden, steeds gepersonaliseerde goederen, is het herroepingsrecht zoals voorzien in art. VI.47 e.v. WER niet van toepassing. Een geplaatste bestelling, ook wanneer het om een aankoop op afstand gaat en de klant-koper een consument is, is derhalve steeds definitief en bindend. 

11. PRIVACYVERKLARING

Squadra Velo draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort : AVG of GDPR). De integrale privacyverklaring kan u hier vinden.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle overeenkomsten tussen u en Squadra Velo en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze leverings- en verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Squadra velo of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de verweerder onverminderd het recht van de consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.

newsletter

subscribe to get the best from me

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Laat uw gegevens achter en onze teamwear experts nemen contact met je op!